Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP")
internetového obchodu www.vesabe.sk

Úvodné ustanovenia

Tieto VOP špecifikujú komplexné práva a povinnosti zmluvných strán vrátane všetkých podmienok postupu dojednania kúpnej zmluvy dojednanej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpo - predaj tovaru za podmienok špecifikovaných v týchto VOP a taktiež aj následné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých z dojednanej kúpnej zmluvy.

Tieto VOP sú v plnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi práva spotrebiteľov, t.j. so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom a účinnom znení, so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Článok 1. Definície pojmov

predávajúci - osoba, ktorá prostredníctvom webovej stránky www.vesabe.com ponúka na predaj dostupný tovar za kúpnu cenu za podmienok špecifikovaných v týchto VOP.

ModneVeci s.r.o
065 33 Veľký Lipník 362
IČO: 52123138
email: info@versabe.sk
tel.: +421 917 917 801

kupujúci - osoba, ktorá si záväzne objednala tovar v internetovom obchode na webovej stránke www.vesabe.com

tovar - akékoľvek produkty, ktoré si kupujúci môže objednať ako tovar v internetovom obchode na webovej stránke www.vesabe.sk

internetový obchod - obchod, v ktorom si kupujúci môže „na diaľku" záväzne objednať tovar prostredníctvom webovej stránky www.vesabe.sk

objednávka - proces v rámci ktorého si kupujúci vyberie tovar, ktorý má záväzný záujem zakúpiť, spôsob doručenia, a v rámci ktorého sa kupujúci oboznámi s platobnými a ostatnými podmienkami vyplývajúcimi zo záväznej objednávky zadanej prostredníctvom internetového obchodu.

zadanie záväznej objednávky - vôľa kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim, predmetom ktorej má byť tovar v internetovom obchode, a to prostredníctvom internetového obchodu alebo zaslaním mailu predávajúcemu.

kúpna cena - kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v objednávke za tovar spôsobom špecifikovaným v článku 4 týchto VOP.

zmluva - právny úkon dojednaný medzi kupujúcim v dôsledku zadania záväznej objednávky v internetovom obchode a predávajúcim v dôsledku prijatia objednávky kupujúceho.

doručenie - predávajúci za zaväzuje zabezpečiť doručenie tovaru kupujúcemu na adresu zadanú kupujúcim pri objednávke tovaru za podmienok špecifikovaných v článku 3 týchto VOP.

osobné údaje - predávajúci spracuváva kupujúcim poskytnuté pravdivé osobné údaje, t.j. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa dodania tovaru, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia spôsobom špecifikovaným v článku 12 týchto VOP.

škoda - akékoľvek zmenšenie majetku predávajúceho, ktoré vzniklo v dôsledku uvedenia nepravdivých osobných údajov kupujúcim alebo v dôsledku porušenia povinností kupujúceho špecifikovaných v týchto VOP.

odstúpenie od zmluvy - dôvodné alebo bezdôvodné zrušenie zmluvy kupujúcim, resp. predávajúcim za podmienok špecifikovaných v článku 7 týchto VOP.

Článok 2. Postup objednávky tovaru

2.1. Kupujúci je oprávnený zadať záväznú objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu alebo prostredníctvom mailu.

2.2. Kupujúci je povinný v prípade záujmu o kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu vyplniť objednávku. Pred vyplnením objednávky je kupujúci povinný pridať do košíka tovar, o ktorého kúpu má záujem. Kupujúci je povinný dôkladne sa oboznámiť s obsahom nákupného košíka v internetovom obchode, a to pred tým ako sa rozhodne vyplniť záväznú objednávku. Kupujúci je zároveň povinný vyplniť objednávku pravdivými údajmi, pretože v opačnom prípade nesie zodpovednosť v zmysle týchto VOP.

2.3. Kupujúci je povinný v prípade záujmu o kúpu tovaru prostredníctvom mailu dôkladne špecifikovať tovar, o ktorý má záujem a zároveň zaslať v maili aj svoje osobné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, resp. adresu kam chce aby mu bol doručený tovar a telefónne číslo. Kupujúci je povinný dôkladne sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa tovaru, o ktorý má záujem v internetovom obchode, a to pred tým ako sa rozhodne zaslať mailom záväznú objednávku. Kupujúci je zároveň povinný zaslať mail so záväznou objednávkou s pravdivými údajmi, pretože v opačnom prípade nesie zodpovednosť v zmysle týchto VOP.

Článok 3. Doručovanie tovaru

3.1. Kupujúci je oprávnený vybrať si zo spôsobov doručenia tovaru uvedených nižšie, a za vybraný spôsob doručenia je povinný zaplatiť poplatok za doručenie, ktorý je zahrnutý do kúpnej ceny.

3.2. Cena dopravy ako aj cena platby je vždy aktuálna na dostupnom linku: http://versabe.sk/content/1-doprava-dorucenie

3.3. Doprava kuriérom UPS na územie Slovenskej republiky je s dodávkou do 1 pracovného dňa od expedície z nášho skladu.

3.4. Osobné vyzdvihnutie je bez poplatku, pričom toto je možné v čase od 7:00 do 15:00 hod. po vzájomnej telefonickej dohode, a to až po uhradení kúpnej ceny. Platba je možná prevodom alebo vkladom na náš účet.

3.5. V prípade ak kupujúci objedná tovar a dostane od predávajúceho darčekovú (zľavnenú) cenu za poštovné a balné berie na vedomie, že pri znížení kúpne ceny tovaru (vrátení tovaru) je povinný vrátiť spolu s tovarom aj darček - tzn. zníženú cenu za dopravu. V prípade ak kupujúci vráti všetok tovar, tak je povinný vrátiť celú sumu za poštovné a balné. Túto čiastku si môže predávajúci odrátať z vystaveného dobropisu pri vrátení platby kupujúcemu za vrátený tovar.

3.6. V prípade záujmu o doručovanie tovaru do zahraničia nás prosím kontaktujte na čísle +421 917 917 801 650 alebo emailom na info@vesabe.sk

3.7. Predávajúci je povinný spolu s tovarom doručiť kupujúcemu aj faktúru (daňový doklad), ktorá slúži aj ako záručný list.

3.8. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru skontrolovať obsah zásielky. V prípade, ak by mu bol nedopatrením zaslaný poškodený tovar alebo by k poškodeniu došlo počas doručenia, je kupujúci túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu bezodkladne najneskôr do 3 hodín od prevzatia. V opačnom prípade sa uvedené poškodenie považuje za poškodenie kupujúcim.

3.9. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že akékoľvek spätné doručovania predávajúcemu na dobierku neakceptuje a tieto nebude prijímať, pričom kupujúci sa zaväzuje nezasielať tovar predávajúcemu na dobierku, a kupujúci berie na vedomie, že škoda vzniknutá z porušenia tohto zákazu je pričítaná na škodu kupujúcemu.

Článok 4. Kúpna cena

4.1. Kupujúci súhlasí s kúpnou cenou tovaru uvedenou v internetovom obchode, resp. v záväznej objednávke a poplatku za doručenie podľa výberu kupujúcim.

4.2. Kúpna cena uvedená v internetovom obchode je konečná.

4.3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar vopred na účet, resp. platbou na dobierku.

Článok 5. Vybavenie objednávky

5.1. Takmer všetky produkty ponúkané v internetovom obchode sú na sklade predávajúceho, preto pri objednávke u predávajúceho zbytočne nestrácate čas. Tovar, ktorý je na sklade objednaný do 14:00 je expedovaný ešte v ten istý deň.

5.2. Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, predávajúci expedujeme tovar v prípade obdržania objednávky do 11:00 hod. v ten istý deň. V prípade víkendu predávajúci expeduje tovar prvý pracovný deň po víkende.

5.3. Ak je potrebné tovar objednať od výrobcu, objednávku predávajúci vybaví do 7 až 8 pracovných dní. V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke kupujúci informuje predávajúceho emailom alebo telefonicky.

5.4. O stave objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom emailu. Pokiaľ kupujúcemu bude doručený email s textom: "Stav Vašej objednávky: EXPEDOVANÁ, zásielku môžete očakávať o 1-3 pracovné dni - v závislosti od Vami zvoleného spôsobu prepravy. Pokiaľ zásielka v tomto čase nedorazí, informujte sa na Vašej pošte (stáva sa, že sa oznamovací lístok "stratí"), v prípade prepravy kuriérom, kontaktujte prosím Vašu pobočku kuriérskej služby UPS. Pripravte si sledovacie číslo zásielky.

5.5. Môže sa stať, že notifikačný email o potvrdení alebo ozname stavu objednávky k Vám nedorazí z dôvodu nastavení filtra spamu u Vášho poskytovateľa emailu. V takom prípade doporučujeme overiť si stav telefonicky na čísle +421 917 917 801 alebo emailom na adrese info@versabe.sk

5.6. V prípade, ak si kupujúci objedná tovar, resp. výrobok, ktorý sa vyrába priamo na mieru, kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle článku 7 týchto VOP.

5.7. Tovar, resp. výrobok, ktorý sa vyrába priamo na mieru je buď tovar, resp. výrobok uvedený v bode 5.8 článku 5 týchto VOP, tovar, resp výrobok označený v internetovom obchode ako tovar, resp. výrobok vyrábaný priamo na mieru alebo tovar, resp. výrobok, o ktorom predávajúci informoval kupujúceho mailom ihneď po objednávke.

5.8. Tovar, resp. výrobok, ktorý sa vyrába priamo na mieru sú drevené kríže, pánske topánky na objednávku, dámske čižmy, niektoré papuče na mieru napríklad veľkosť 47, 48 a 49, pánske papuče veľkosť od 47 veľkosti a iný sortiment vyrábaný na objednávku.

Článok 6. Storno – zrušenie objednávky

6.1. Kupujúci je oprávnený stornovať, t.j. zrušiť objednávku pred doručením bezplatne najneskôr do 5 hodín od jej zadania.

6.2. Kupujúci je oprávnený stornovať, t.j. zrušiť objednávku pred doručením po uplynutí 5 hodín od jej zadania, pričom zároveň je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za stornovanie, t.j. zrušenie objednávky vo výške 10 eur, čo predstavuje reálne náklady so stornovaním (zrušením) objednávky (napr. náklady spojené s vystavením faktúry, dobropisu, balenie tovaru, poštovné).

6.3. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku ihneď po doručení, avšak najneskôr do 2 týždňov odo dňa doručenia objednávky z dôvodov podľa bodu 6.4 tohto článku.

6.4. Dôvodom na zrušenie objednávky podľa článku 3 bodu 6.3. je vrátenie tovaru kupujúcim, vrátenie tovaru kupujúcim bez udania dôvodu, skutočnosť, že si kupujúci objednal zlú veľkosť, skutočnosť, že sa kupujúcemu objednaný tovar nepáči a skutočnosť, že kupujúci nemá ďalší záujem o tovar.

6.5. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne stornovať, t.j. zrušiť objednávku podľa článku 6, bodu 6.3 a 6.4., kupujúci nie je oprávnený vybrať si inú možnosť zrušenia zmluvy, resp. odstúpenia od zmluvy.

6.6. Predávajúci je oprávnený započítať škodu, ktorá predávajúcemu vznikla v dôsledku správania sa kupujúceho s platbou kupujúceho.

6.7. Ak kupujúci má záujem o vrátenie tovaru v zmysle dôvodov uvedených v článku 6 bod 6.4., takýto úkon kupujúceho sa považuje za zrušenie, t.j. stornovanie zmluvy v zmysle článku 6. bod 6.3 a 6.4.

6.8. V prípade ak kupujúci urobí úkon smerujúci k zrušeniu objednávky, resp. k stornu objednávky, nie je oprávnený následne tento úkon meniť v zmysle článku 8. týchto VOP.

Článok 7. Poučenie o odstúpení od zmluvy a odstúpenie od zmluvy

7.1. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu alebo z toho dôvodu, že nemôže dodať tovar z dôvodov na strane tretej osoby.

7.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V rovnakej lehote je kupujúci povinný doručiť tovar, ktorý má byť predmetom odstúpenia od zmluvy.

7.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a vrátite tovar pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.4. Za odstúpenie od zmluvy sa nepovažuje situácia, kedy kupujúci neprevzal predmet kúpy a situácie, kedy kupujúci požiadal o zrušenie, t.j. stornovanie zmluvy.

7.5. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou u predávajúceho na adresu spoločnosti uvedeného v článku 1 týchto VOP.

7.6. V prípade, ak má kupujúci záujem na uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy telefonickou formou, môže tak učiniť, pričom predávajúci sa zaväzuje, že takéto odstúpenie od zmluvy bude považovať za platné. Zároveň však po uskutočnení telefonického odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný nahlásiť odstúpenie od zmluvy aj emailom na info@versabe.sk najneskôr do 5 hodín.

7.7. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy spolu s tovarom. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Náklady na vrátenie tovaru kupujúcim znáša kupujúci.

7.8. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.9. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predmet zmluvy stratil hodnotu z dôvodu zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (napríklad obnosením, poškodením, užívaním).

7.10. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy ešte pred doručením tovaru, predávajúci nevráti kupujúcemu časť z platby, ktorá korešponduje so škodou, ktorá kupujúcemu vznikla v dôsledku spätného vrátenia tovaru. Zároveň predávajúci upozorňuje kupujúceho, že nie je povinný pri odstúpení od zmluvy zaplatiť kupujúcemu poplatok za vrátenie a doručenie tovaru.

7.11. Predávajúci je oprávnený započítať škodu, ktorá predávajúcemu vznikla v dôsledku správania sa kupujúceho s platbou kupujúceho.

7.12. Predávajúci v rámci týchto VOP poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy.

Článok 8. Odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj plaviek

8.1 V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

8.2 Predávajúci napriek vyššie uvedenému ustanoveniu zákona poskytuje kupujúcemu možnosť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj plaviek a spodného prádla (s výnimkou nohavičiek, táng, boxeriek, erotického spodného prádla), a to za poplatok vo výške 2 Eur/kus.

8.3 Predávajúci si vyhradzuje právo vrátený tovar po dôkladnom posúdení neprevziať. V prípade neprevzatia vráteného tovaru predávajúcim bude tovar odoslaný späť kupujúcemu na dobierku.

Článok 9. Poškodený tovar

9.1. Kupujúci je povinný poškodený tovar oznámiť predávajúcemu formou e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 5 hodín od doručenia, resp. prevzatia tovaru.

9.2. V prípade, ak si kupujúci nesplní povinnosť podľa článku 9 bodu 9.1., platí fikcia, že tovar bol po doručení poškodený kupujúcim. V tomto prípade predávajúci nezodpovedá za doručený tovar. Od takejto zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol poškodený, nie je možné, aby kupujúci odstúpil, resp. žiadal o zrušenie o zmluvy v zmysle týchto VOP.

9.3. V prípade ak kupujúci vráti formou zrušenia zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy poškodený tovar, tento predávajúci nie je povinný uznať ako platné zrušenie zmluvy, resp. odstúpenie od zmluvy.

9.4. V prípade podľa článku 9 bodu 9.3. je predávajúci oprávnený si započítať škodu s platbou, ktorú kupujúci predávajúcemu zaplatil.

9.5. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci zašle kupujúcim zaslaný poškodený tovar späť kupujúcemu až po pripísaní finančných prostriedkov za opätovné doručenie tovaru po spätnom doručení poškodeného tovaru kupujúcim, na účet predávajúceho.

Článok 10. Reklamačný poriadok

10.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle účinných a platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

10.2. Ak pri tovare nie je uvedené inak, poskytovaná záruka na tovar je 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Záruka na tovar sa nevzťahuje vtedy, ak k poškodeniu, vade, resp. chybe výrobku došlo nesprávnym zaobchádzaním tovaru, nesprávnym používaním tovaru, nesprávnym ošetrovaním tovaru a pod.

10.3. Kupujúci je oprávnený predávajúceho vopred kontaktovať za účelom spôsobu vybavenia reklamácie.

10.4. V prípade, ak kupujúci chce reklamovať tovar, je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný po dohode s predávajúcim zaslať tovar, ktorý má byť predmetom reklamácie na adresu predávajúceho, a to ako balík doporučenou zásielkou spolu s kópiou daňového dokladu, ktorý bol kupujúcemu zaslaný spolu s tovarom pri kúpe.

10.5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tovaru na reklamáciu a zároveň je v rovnakej lehote povinný informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie a zaslania dokladu o vybavení reklamácie.

10.6. Po doručení reklamácie je predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho e-mailom, resp. telefonicky za účelom vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný poskytnúť akúkoľvek súčinnosť predávajúcemu pri vybavovaní reklamácie.

10.7. Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
- oprava vady tovaru,
- výmena tovaru,
- výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru)
- vrátenie peňazí.

10.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.9. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.
Pre stiahnutie reklamačného formulára kliknite sem

Článok 11. Náhrada škody

11.1. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu vzniknutej škody, a túto je kupujúci povinný predávajúcemu nahradiť v prípade, ak predávajúcemu vznikne škoda, a to najmä ak kupujúci zadaním nesprávnych údajov pri vypĺňaní objednávky spôsobí doručenie inej osobe, resp. na inú adresu, ak si kupujúci nevyzdvihne včas zásielku od Slovenskej pošty, a.s. resp. od kuriéra, a taktiež ak kupujúci bude mať záujem na stornovaní, t.j. zrušení objednávky po 5 hodinách od jej zadania alebo ak predávajúcemu vznikne škoda v dôsledku neprevzatia zásielky tovaru kupujúcim.

11.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu preukázateľnú škodu vo výške, v akej predávajúcemu vznikla, a to vrátane poplatkov za balné, poštovné, poštovné vzniknuté za doručenie tovaru späť, úkony právnej pomoci, resp. poplatok za vymáhanie pohľadávky.

11.3. Predávajúci je oprávnený vymáhať náhradu škodu od kupujúceho následným spôsobom.

11.4. Predávajúci najskôr vyzve kupujúceho, aby zaplatil škodu, resp. dlžnú sumu, pričom je oprávnený si za takúto výzvu formou upomienky uplatňovať poplatok za upomienku vo výške 3 Eur.

11.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí škodu a poplatok za upomienku predávajúcemu, predávajúci je oprávnený postúpiť pohľadávku tretej osobe, resp. je oprávnený poveriť tretiu osobu vymáhaním pohľadávok, ktorá je oprávnená si uplatňovať za upomienku poplatok maximálne vo výške 5 Eur a skutočné náklady za doručovanie písomností.

11.6. Ak kupujúci nezaplatí náhradu škody, resp. dlžnú sumu vrátane poplatkov za upomienky ani po výzve podľa článku 11 bodu 11.5 a bodu 11.6, je predávajúci oprávnený splnomocniť advokátsku kanceláriu na právne zastupovanie pri vymáhaní pohľadávky. Za právne zastúpenie vznikne predávajúcemu ďalšia skutočná škoda spočívajúca v zaplatených trovách právneho zastúpenia, pričom nahradenie tejto škody si predávajúci bude požadovať od kupujúceho v predžalobnej výzve prostredníctvom advokátskej kancelárie.

Článok 12. Dôležité vyhlásenia kupujúceho

12.1. Kupujúci berie na vedomie, že zadanie záväznej objednávky tovaru v internetovom obchode je zo strany kupujúceho prejavom svojej vlastnej vôle, a to vážne a slobodne, pričom kupujúci týmto zodpovedá za škodu vzniknutú nevyzdvihnutím tovaru, resp. nemožnosťou doručenia tovaru na správnu adresu kupujúceho v dôsledku nesprávneho vyplnenia adresy doručenia.

12.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho vzniknutú škodu.

Článok 13. Alternatívne riešenie sporov


13.1. Kupujúci, t. j .spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovedal na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS") podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ,,zákon o ARS").
13.2. Návrh na začatie ARS môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona o ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh sa podáva subjektu ARS podľa §3 zákona o ARS, a to prostredníctvom:
• formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 zákona,
• k tomu určenej platformy, ktorá je dostupná on-line na stránke ARS.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sa nachádza aj na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podať návrh, má spotrebiteľ. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie ARS v sume, ktorá nesmie presiahnuť 5 EUR vrátane DPH.

13.3. Formou ARS môžu byť riešené iba spory medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, s výnimkou sporov podľa §1 ods. 4 zákona o ARS a sporov, ktorých vyčísliteľná hodnota nepresahuje sumu 20 EUR.

Článok 14. Ochrana osobných údajov

14.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu a spracovateľ osobných údajov je ModneVeci s.r.o, sídlo: 065 33 Veľký Lipník 362, IČO: 52123138 . Oprávnená osoba na spracovanie osobných údajov je Jana Džunková, trvale bytom 065 33 Veľký Lipník 362. Prevádzkovateľ získava, spracuváva a poskytuje osobné údaje v súlade s platným a účinným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „zákon").

14.2. Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie osobných údajov od kupujúceho za účelom spracovania objednávky kupujúceho predávajúcim a identifikácie kupujúceho a jeho kontaktných a korešpondenčných údajov v rámci dojednania kúpnej zmluvy dojednanej na diaľku, doručenia predmetu kúpnej zmluvy prostredníctvom tretích osôb (Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31 329 217; IN TIME, s.r.o., IČO: 31 342 621), daňovej a účtovnej evidencie faktúry a kúpnej zmluvy (príslušný správny orgán na úseku daní), kontaktovania kupujúceho v súvislosti s dojednanou kúpnou zmluvou. Účelom spracúvania osobných údajov je aj e-mailing, t.j. zasielanie noviniek ohľadom nového tovaru, výrobkov, prezentačných akcíí a pod.

14.3. Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledovné osobné údaje kupujúceho: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa.

14.4. Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje bez súhlasu kupujúceho v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b), pretože kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ poskytol, resp. sprístupnil tretej osobe jeho osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa určená na doručovanie a to za účelom doručenia tovaru, ktorý si kupujúci u prevádzkovateľa objednal, resp. za účelom vedenia účtovnej evidencie. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ zasielal na emailovú adresu kupujúceho novinky ohľadom nového tovaru, výrobkov, prezentačných akcií a pod. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak nebude mať ďalší záujem na zasielaní noviniek formou emailingu, tento súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním správy s textom „Nesúhlasím so zasielaním noviniek formou emailingu" na mail info@versabe.sk. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracovávané a uchovávané aj vtedy, ak dôjde zo strany kupujúceho k odstúpeniu od zmluvy, resp. stornovaniu objednávky. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci berie na vedomie, že v prípade zmeny svojich osobných údajov, resp. nepravdivého zadania svojich osobných údajov je povinný túto zmenu, zadania opravu oznámiť prevádzkovateľovi, a to mailom na info@versabe.sk, pretože v opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu, ktorá prevádzkovateľovi vznikne, a to v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu www.versabe.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

14.5. Kupujúci má právo v rámci ochrany osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; namietať spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; namietať využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku; namietať poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu.

Článok 15. UKLADANIE COOKIES

15.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdieľaní predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
15.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné spraviť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaní tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
16. DORUČOVANIE
16.1. Kupujúcemu môže byť zasielane doručovanie na elektronickú adresu kupujúceho.
17. Záverečné ustanovenie
17.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany berú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.
17.2. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
17.3. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
17.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie , adresa elektronickej pošty , telefón.

Článok 18. Záverečné ustanovenia

18.1. Otázky neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

18.2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 29.04.2016.

Vo Veľkom Lipníku, dňa 29.04.2016

Jana Džunková, konateľ spoločnosti
ModneVeci s.r.o

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu: ModneVeci s.r.o, 065 33 Veľký Lipník 362, IČO: 52123138
email: info@versabe.sk
tel.: +421 917 917 801
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ...................................
Dátum objednania/dátum prijatia* tovaru .......................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..........................................................
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............................................
Dátum ..............................
* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Adatvédelmi beállítások
Sütiket használunk a weboldal látogatottságának fokozására, teljesítményének elemzésére és a használatra vonatkozó adatok gyűjtésére. Ehhez harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk az EU-ban, az USA-ban vagy más országokban lévő partnereknek. A "Minden cookie elfogadása" gombra kattintva Ön kijelenti, hogy beleegyezik ebbe a feldolgozásba. Részletes információkat alább talál, illetve beállíthatja a beállításait.

Adatvédelmi nyilatkozat

Részletek megjelenítése

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

A termék a kosárba került
Folytatni a vásárlást Megbízás